Hulp nodig? Bel 050 7503756 | Of app: 06- 385 086 67 |

Op deze pagina vindt u de algemene verkoopvoorwaarden van Atlantis Lakeballs.

Wij volgen bij onderstaande algemene voorwaarden zoveel mogelijk de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. Wij wijzen u erop dat wij géén lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden vallen onder het Nederlands Recht. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 13 juni 2014.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 7. Dag: kalenderdag; 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Atlantis Lakeballs

Vestigings- & bezoekadres:
Lamsoor 29
9738AL Groningen

Telefoonnummer: 050-7503756
Telefonische Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur. Maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16.45 uur.
E-mailadres: info@atlantis-lakeballs.nl

KvK-nummer: 02081161
BTW-identificatienummer: NL104586758B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten (Let wel: het product wordt op de foto altijd in de beste kwaliteit weergegeven). Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief belastingen; • de eventuele kosten van aflevering; • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vó ór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en behoudens onopzettelijk gemaakte fouten in de vermelding van de prijs. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangebode n regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan of namens de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. (onder bezorging namens de consument verstaan wij eventuele bezorging bij de buren of bij een bedrijf)

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór bezorging van het goed. 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Aanvullende algemene voorwaarden

Atlantis Lakeballs

Vestigings- & bezoekadres:
Lamsoor 29
9738AL Groningen

Telefoonnummer: 050-7503756
Telefonische Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur. Maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16.45 uur.
E-mailadres: info@atlantis-lakeballs.nl

KvK-nummer: 02081161
BTW-identificatienummer: NL104586758B01

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atlantis Lakeballs (hierna te noemen Atlantis)

Artikel 1 – Herroepingsrecht

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen, zoals omschreven in artikel 6 van de algemene voorwaarden, dan kunt u de artikelen retour sturen aan het volgende adres:

Atlantis Lakeballs
Lamsoor 29
9738AL Groningen

Vermeld duidelijk het bestelnummer, uw persoonlijke gegevens en uw bankgegevens bij uw retourzending. Of stuur een kopie van uw orderbevestiging of factuur mee. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 2 – Adres

U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven.

Artikel 3 – Garantie

Atlantis geeft geen garantie op de door haar geleverde artikelen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 – Kwaliteit van de artikelen

Atlantis levert gebruikte artikelen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De artikelen worden geleverd in 3 verschillende kwaliteitsgroepen. De afbeeldingen die bij de artikelen op de website vermeldt staan geven altijd het product weer in de beste kwaliteit. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende kwaliteitsgroepen: AAA-kwaliteit: Deze kwaliteit gebruikte golfballen zijn onze beste kwaliteit zo goed als nieuw. Ze zijn toernooi en competitie waardig. Ze hebben een uitstekende glans en zijn mooi gelijkmatig van kleur. Golfballen met verkleuringen, krassen en X-out ballen komen hier in niet voor. Logo’s en marginale spelersmarkeringen komen voor. Bij een aantal soorten bieden we de mogelijkheid om deze zonder logo’s en/of spelersmarkeringen te bestellen.AA-kwaliteit: Deze kwaliteit golfballen heeft een uitstekende glans. Lichte verkleuring en/of beschadiging kan voorkomen, alsook ballen met logo’s en spelersmarkeringen. X-out ballen komen niet voor. Deze ballen hebben geen zware beschadiging of zware verkleuring. A-kwaliteit: Deze kwaliteit golfballen hebben een redelijk tot matige glans en/of verkleuringen en beschadiging. X-out ballen komen voor en ook golfballen met logo’s en markante spelersmarkeringen.
Crossgolf kwaliteit: Onze laagste kwaliteit. Deze golfballen hebben tenminste 1 of meerdere van de volgende kenmerken: zware verkleuring, duidelijke beschadigingen en markante spelersmarkeringen. Hier vind je ook X-out golfballen terug en golfballen met blaren kunnen voorkomen.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u.

Artikel 5 – Betalen

U betaalt ineens en ontvangt voor of bij de levering een rekening. Het totaalbedrag moet u vóór levering betalen. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende betaalwijzen: Betalen via internet bankieren, kies de optie ‘overschrijving’ tijdens het bestelproces. De betaling dient u over te maken vóór levering van de bestelling. Zodra de betaling door Atlantis is ontvangen zullen wij uw bestelling verzenden. Betalen met IDEAL. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. Atlantis maakt gebruik van het betaalsysteem van Sisow. Betalen met PayPal. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met u uw Paypal-account of u kunt zich direct online aanmelden voor een account. Ook is het mogelijk om via PayPal te betalen met uw creditcard. Achteraf betalen met Klarna. Indien u tijdens het bestelling de betaling niet meteen wilt of kunt afronden kunt u kiezen voor betalen met Klarn. Consument krijgt eerst de levering en kan ná ontvangst van de levering de betaling binnen 14 dagen voldoen aan Klarna. Wij brengen €2,50 administratiekosten in rekening voor deze betaalmethode.

Artikel 7 – In gebreke blijven

Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton (bedragen en tarieven per 1 februari 2008). Dit betekent onder meer een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van: €37,- voor openstaande bedragen t/m € 250,- € 75,- voor openstaande bedragen van € 250,01 t/m € 500,- € 150,- voor openstaande bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,- € 300,- voor openstaande bedragen van € 1250,01 t/m € 2.500,- Ook bent u na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling een rente verschuldigd van 1.1% (met een minimumvan € 2,50) per periode van drie weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar. Atlantis behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.

Artikel 8 – Betaalopdrachten

Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Het saldo van uw rekening wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de bancaire instelling door de verwerking van uw opdracht(en) tot betaling aan Atlantis ontstane kosten.

Artikel 9 – Taal

Atlantis biedt deze algemene voorwaarden aan in de Nederlandse en Duitse taal.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Hebt u toch een klacht, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden. U kunt ons een e-mail sturen. Omschrijf de klacht nauwkeurig en vermeld bij artikelen het bestelnummer en de aankoopdatum. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met ons: 050-7503756. Wij zijn op dit nummer op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur bereikbaar. En maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16.45 uur.Een klachtenbrief kunt u sturen naar:

Atlantis Lakeballs
Lamsoor 29
9738AL Groningen

U krijgt binnen 7 werkdagen antwoord over de afhandeling van uw klacht.